Kết quả bình chọn

Tại một thành phố mà có hai hay ba Ban Đại Diện Cộng Đồng người Việt khác nhau là hiện tượng dân chủ hay mất đoàn kết?
Dân Chủ (110 phiếu)
9.21%
Mất Đoàn Kết, chia rè (1060 phiếu)
88.78%
Không có ý kiến (24 phiếu)
2.01%